Uniwersytet Zielonogórski
PL

BIP Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Nabór partnerów 4: Stop dysfonii

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

Uniwersytet Zielonogórski działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1460 ze zmianami, dalej uRPS), jako wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych.

 

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na realizację „Trzeciej Misji Uczelni” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt: Stop dysfonii!

Planowany okres realizacji

1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2021r.

II. Cele projektu

 1. Poszerzanie wiedzy oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie emisji i higieny głosu w ciągu całego życia człowieka;
 2. Pobudzanie aktywności edukacyjnej dzieci, młodzieży, osób dorosłych w zakresie zdrowia;
 3. Zapobieganie powstawaniu chorób narządu głosu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

III. Cele partnerstwa

Wspólne opracowanie koncepcji wniosku, przygotowanie wniosku  i aplikowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu w formule partnerskiej – w ramach którego przewiduje się:

 1. Opracowanie programu wspierającego rozwój kompetencji w zakresie emisji i higieny głosu w ciągu całego życia człowieka,
 2. Realizacja szkoleń i warsztatów w zakresie emisji i higieny głosu dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych,
 3. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej zapobiegania zaburzeń głosu.

IV. Wymagania wobec partnera (oferenta)

 1. Działalność oferenta musi być zgodna z celami partnerstwa i projektu.
 2. Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know–how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych i technicznych lub finansowych, którymi dysponuje w celu realizacji zadań/działań w projekcie. Oferent powinien dysponować zasobami ludzkimi i technicznymi niezbędnymi do realizacji projektu.
 3. Oferent musi posiadać udokumentowane doświadczenie w pozyskiwaniu i należytej realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w zakresie zbieżnym z celami projektu:
  1. organizowanie szkoleń i/lub zajęć warsztatowych kształcących kompetencje;
  2. działalność w celu aktywizacji społecznej;
  3. prowadzenie działalności o charakterze promocyjnym.

V. Sposób przygotowania oferty stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia

 1. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
 2. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim. 
 3. Oferta powinna być sporządzona z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w naborze. 

VI. Niezbędne załączniki do oferty

 1. Dokument potwierdzający umocowanie osób reprezentujących oferenta. 
 2. Dokumenty potwierdzające doświadczenie oferenta, dysponowanie zadeklarowanym potencjałem oraz inne dokumenty lub oświadczenia mogące mieć znaczenie ze względu na ocenę ofert. 

VII. Kryteria oceny ofert

 1. Zgodność działania oferenta z celami projektu i partnerstwa   (0-10 punktów, punktacja przyznawana przez komisję). 
 2. Oferowany wkład partnera – opisany w ofercie (0-35 punktów, punktacja przyznawana przez komisję).
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (0 - 2 projekty – 10  punktów; 3 -4 projekty – 15 punktów; 5 projektów i więcej –20 punktów). 

VIII. Sposób oceny złożonych ofert

 1. Organizator naboru dokona oceny złożonych ofert w drodze ich porównania z punktu widzenia zapewnienia jak najlepszego poziomu realizacji celów projektu. 
 2. Oceny ofert dokona powołana w tym celu komisja. 
 3. Informacja o przebiegu naboru, wykaz oferentów oraz o jej wynikach zostanie podana publicznie. 
 4. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do wyboru jednego partnera lub większej ich liczby. 
 5. Organizator naboru zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru żadnego partnera, jak również unieważnienia ogłoszonego naboru partnera do konkursu bez podania przyczyny.    

IX. Termin i sposób składania ofert

 1. Skan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną formularza oferty oraz załącznika do oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: m.sobczak@adm.uz.zgora.pl w terminie do 20.06.2018r. do godz. 12.00. W tytule e-maila należy wpisać POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18. 
 2. Oferent który zostanie wybrany w ramach naboru zostanie zobowiązany do dostarczenia organizatorowi oryginałów dokumentów. 

X. Wynik naboru

Wynik naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Do pobrania

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie przystąpienia do partnerstwa

wzór zgłoszenia
docx, 14.9K, 30/05/18, pobrano: 42 razy


Zmiany wprowadził :  Webmaster
Ostatnia aktualizacja :  31.05.2018 01:31
Ważność powyższych danych do :  27.05.2028 15:12


 
D&C JARY .:. (C) 2014-2016 Uniwersytet Zielonogórski .:.